shutterstock_1163650855

Bedriftsforsikring

Bygge- og anleggsforsikring

Årsforsikring for prosjekter, verktøy og utstyr, materialer og kontorutstyr.

Forsikringssum settes av forsikringstaker ut fra verdien av største kontrakt i løpet av forsikringsåret. Forsikringen gjelder nybygg, rehabilitering, ombygging og reparasjon. Forsikringen gjelder fra kontraktsarbeidet påbegynnes til overlevering eller, dersom man bygger i egen regi, til byggets ferdigstillelse (gjelder ikke salgsperiode etter ferdigstillelse).

Vær oppmerksom på at avbrudd ikke er dekket

Hva dekkes?

 • arbeider utført for forsikringstakers egen regning og risiko og utførte kontraktsarbeider som forsikringstakeren har forsikringsplikt for
 • brann, tyveri og hærverk
 • nødvendige merutgifter (riving, rydding, lagring, prisstigning m.m.)
 • naturskade
 • materialer og utstyr til bygget losset på byggeplass
 • arbeider utført og bekostet av byggherren (begrenset i hht vilkår)

Tilvalg kan velges for:

 • egne materialer på fast lagersted
 • transport av materialer, verktøy og utstyr
 • maskiner, verktøy og utstyr og tilsvarende oppbevart i bil
 • brakker, boder og tilsvarende
 • kontorutstyr

Forsikringssummer for den enkelte tilleggsdekningen avtales.

Premie er basert på bedriftens brutto omsetning eksklusive merverdiavgift i forsikringsåret.

Vilkår Bygg og anlegg

Bestill forsikring