Ordliste: De vanligste ord og utrykkene i forsikring

Hva betyr begrepene? 

Når forsikringsselskaper snakker med deg som kunde kan det noen ganger være ord og/eller uttrykk som kan være vanskelig å forstå. Vi har derfor laget en oversikt over de vanligste forsikringsbegrepene kunder lurer på.

Innhold:

 1. Aldersfradrag
 2. Ansvarsforsikring
 3. Avkortning
 4. Avtale
 5. Begrenset identifikasjon
 6. Bonus
 7. Delkasko
 8. Egenandel
 9. Fullverdi
 10. Førsterisiko
 11. Identifikasjon
 12. Kasko
 13. Markedsverdi
 14. Polise
 15. Premie
 16. Regress
 17. Sikkerhetsforskrifter
 18. Vilkår

 

 1. Aldersfradrag
  er en fradrag i erstatning på en skade fordi den forsikrede gjenstanden har lavere verdi enn ved kjøpstidspunkt på grunn av alder. Et eksempel på gjenstander som kan trekkes aldersfradrag for i erstatningen kan være verktøy eller bil. Aldersfradraget baseres på markedsverdien – se «markedsverdi».

 2. Ansvarsforsikring
  omfatter det rettslige – ikke kontraktsmessige – erstatningsansvaret som den sikrede kan pådra seg ovenfor andre i den egenskap som er nevnt i polisen. Ansvaret må være en følge av skade på en annen person eller ting, her også fast eiendom og dyr.

  Ansvarsforsikring i motorvogn dekker skader påført på annen manns eiendom, herunder kjøretøy og fast eiendom. Ansvarsforsikringen inkluderer også en ulykkesdekning som dekker personskader
  påført andre.

 3. Avkortning
  betyr at forsikringsutbetalingen blir redusert. Dette kan komme som en følge av at forsikringskunden har brutt sikkerhetsforskrifter eller på annen måte vært uaktsom.

 4. Avtale 
  er et annet ord for polise - se «polise».

 5. Begrenset identifikasjon
  er en tilleggsdekning man kan kjøpe seg som sikrer erstatning til eier av kjøretøyet dersom ansatt sjåfør forvolder skader som normalt ikke ville være dekket av forsikringen, som for eksempel i tilfeller ved grov uaktsomhet.

 6. Bonus
  er et rabattsystem for skadefri kjøring. Bonusen, og derav prisrabatten, øker for hvert år du kjører skadefritt, inntil du oppnår maksimal bonus. Ved skader kan opptjent bonus bli redusert. Bonus gjelder for følgende forsikringer:
  • Bilforsikring
  • Lett og tung motorsykkel
  • Campingbil
  • Buss

 7. Delkasko
  i motorvognforsikring er en begrenset vognskadeforsikring som omfatter brann-, tyveri-, glassrute-forsikring samt redningsforsikring. Bruk av delkaskoforsikringen utløser vanligvis ikke bonustap.

 8. Egenandel
  er et beløp som skal trekkes fra i erstatningen etter en skade. Egenandelen settes basert på risiko, enten av forsikringstaker selv eller av forsikringsselskapet avhengig av hvilken dekning det er snakk om. Ikke alle skader utløser et egenandelsbeløp – bilansvarsforsikringen gjør for eksempel ikke det, mens bilkaskoforsikringen gjør som oftest det. Se «ansvar» og «kasko».

 9. Fullverdi
  er en dekning hvor erstatningen fastsettes på bakgrunn av hva reparasjon eller gjennoppføring vil koste, uten å begrenses av en forsikringssum. Fullverdi dekning er typisk for bygningsforsikring.
  Risikoen for underforsikring ligger hos forsikringsselskapet.

 10. Førsterisiko
  er en dekning som dekker skade opp til den avtalte forsikringssummen. Risikoen for underforsikring ligger hos forsikringstaker.

 11. Identifikasjon
  foreligger når en annen persons handling eller unnlatelse får virkning for egen persons rettsstilling. Et eksempel er dersom den sikredes ektefelle som bor sammen med sikrede har fremkalt et forsikringstilfelle, får reglene for forsikringsoppgjøret anvendelse for forsikrede selv. Dersom det ikke foreligger identifikasjon vil forsikringsselskapet kreve regress mot vedkommende som står med ansvaret for tilfellet. Se regress.

 12. Kasko
  i motorvognforsikring omfattes skade ved brann og tyveri og annen skade ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig plutselig ytre påvirkning. Bruk av kaskoforsikringen kan utløse bonustap – se bonus.

  Kasko i båtforsikring omfatter båten med ombordværende tilbehør som tilhører sikrede eller som han har lånt eller leid. Forsikringen dekker også utvidet ansvar, som omfatter deler av båtens ansvar ovenfor tredjemann ved sammenstøt.

 13. Markedsverdi
  er tingen eller kjøretøyets salgsverdi rett før forsikringstilfellet inntraff. Markedsverdi sier altså hva det vil koste å kjøpe noe tilsvarende – ikke hva det vil koste å kjøpe noe nytt.

 14. Polise
  er det dokumentet som inneholder forsikringsavtalen, altså alt som er avtalt mellom forsikringstaker og forsikringsselskapet inklusive vilkår.

 15. Premie
  er beløpet forsikringstakeren skal betale for sine forsikringer.

 16. Regress
  betyr tilbakebetaling av et utlagt beløp. Et regresskrav kan rettes mot motpartens forsikringsselskap ved fordelt ansvarsforhold, mot forsikringstaker for innkreving av merverdiavgift eller egenandel, eller i tilfeller der man av andre rettslige grunner vil kreve penger tilbake.

 17. Sikkerhetsforskrifter
  beskriver hva som minimum må gjøres av forsikringskunden for å redusere risikoen for at en skade oppstår. Et eksempel på en sikkerhetsforskrift er at du skal låse bilen når du forlater den.

 18. Vilkår
  Er en bestemmelse som beskriver hva som er dekket av forsikringen og hva som ikke er dekket