shutterstock_1742998934

Privatforsikring

Bygg under oppføring

Bygg under oppføring for privatpersoner gir erstatning ved plutselig og uforutsette skader som oppstår under byggetiden. Forsikringssummen beregnes ut fra type bygning og areal.

Hva dekkes?

  • Brann, vann, tyveri/hærverk og andre plutselige og uforutsette skader.
  • Materialer som er levert/losset på forsikringsstedet
  • Nødvendige merutgifter (rivning, rydding, lagring, prisstigning m.m.)
  • Naturskade

Tilvalgforsikring

  • Det må tegnes tilleggsforsikring for eventuelle maskiner, inventar og løsøre
  • Vi anbefaler sterkt at det i tillegg tegnes egen Byggherreansvarsforsikring

Ved ferdigstillelse skal bygg under oppføringsforsikringen avløses av en ordinær huseierforsikring. Forsikringstaker må melde fra så snart bygget er ferdig eller tas i bruk.

Bestill forsikring