shutterstock_565918060

Bedriftsforsikring

Ansvar

ALMINNELIG ANSVARSFORSIKRING

Årsforsikring for entreprenøransvar er lovpålagt gjennom Bustadoppføringsloven. Forsikringen gjelder erstatningsansvar for forvoldt skade og dekker skade under utøvelse av byggevirksomhet.

Med skade menes

 • Personskade, dvs. skade, død eller sykdom påført en annens person (gjelder ikke egne ansatte).
 • Tingskade, dvs. tap av eller fysisk skade påført en annens løsøre (herunder dyr) eller fast eiendom.
 • Forsikringssum er 150G

Vær oppmerksom på

 • Det gjelder spesielle sikkerhetsforskrifter for varme arbeider, sandblåsing og sprøytemaling m.m.
 • Sikrede plikter å sørge for at underentreprenørene tegner egen gyldig ansvarsforsikring.
 • Ansvar knyttet til graving og og utvendig sprøytemaling er ikke inkludert i hoveddekningen men kan tegnes som egen tilleggsdekning.
 • Ansvar overfor "eget" konsern eller selskap der sikredes daglige leder, styremedlemmer eller familier har minst 50% eierinteresse er som hovedregel ikke dekket. Dette unntaket kan oppheves under gitte forutsetninger.

Følgende forhold er ikke dekket av forsikringen

 • Rent formuestap
 • Ansvar for skade på egne kontraktsarbeider
 • Sprengningsarbeid
 • Prosjektering

Tilleggsprodukter som kan tegnes

 • Tap av oppdragsgiver nøkler
 • Graving - forsikringssum 150G
 • Sprøytemaling utvendig

Premie er basert på bedriftens brutto omsetning eksklusive merverdiavgift.

Vilkår alminnelig ansvar

shutterstock_685733683

Bestill forsikring