Bakgrunner-01

Garanti

Kredittvurdering og sikkerhet

Kredittvurdering

For å få utstedt garantier stilles det krav til bedriftens økonomi og historikk. Det blir derfor gjennomført en kredittvurdering av alle søkere.

På lik linje med forsikring er hensikten med en garanti at den skal komme til anvendelse først når noe plutselig og uforutsett skjer. For å få innvilget søknad om garanti stilles det derfor krav om at søker i utgangspunktet skal ha tilstrekkelig evne til stå inne for egne forpliktelser.

Under vår vurdering av innkomne søknader vektlegges derfor kundens økonomiske resultater, likviditet og soliditet over tid. Andre faktorer, som for eksempel søkers selskapsstruktur og konsernforhold, vurderes også der hvor dette kan ha betydning for søkers evne til å stå inne for egne forpliktelser.

NB: De garantitypene som utgjør størst risiko for garantisten er betalings- og forskuddsgarantier. Det stilles derfor strengere krav til søkere av slike garantier.

Sikkerhet

I utgangspunktet leveres alle våre garantier som en forsikringsgaranti uten krav til sikkerhetsstillelse. For en del garantikunder kan det likevel bli nødvendig å stille med sikkerhet, helt eller delvis, for å få innvilget omsøkte garantier.

Sikkerhet kan være i form av en kontragaranti (kausjon) fra søkers morselskap eller i form av et sperret innskudd på pantsatt konto.

Det er flere forhold som kan gjøre sikkerhetsstillelse aktuelt. Eksempler på dette er at søker har kortvarig historikk og at omsøkt garantibeløp overstiger kravene til egenkapital/soliditet.

Sikkerhetsstillelse kan i mange tilfeller gjøre det mulig å få innvilget omsøkte garantier, selv om historikk og vurdert økonomi ikke er tilstrekkelig.

Det er likevel verdt å merke seg at garanti kun utstedes til bedrifter som anses å ha tilstrekkelig evne til å stå inne for sine forpliktelser.

Dersom kredittvurderingen av søkeren konkluderer med for høy risiko knyttet til firmaets gjennomføringsevne kan ikke dette kompenseres med sikkerhet.