shutterstock_1110925595

Bedriftsforsikring

Ansvar prosjektering

Årsforsikring for ansvar som prosjekterende ingeniør /arkitekt. Tilbys til bedrifter med sunn økonomi og totalkundeforhold i Byggmesterforsikring.

Med skade menes

  • Sikredes erstatningsansvar for økonomisk tap som skyldes ting eller personskader som er voldt under utøvelse av virksomheten.
  • Skade påført oppdragsgiver eller tredjemann, som følge av feil begått under oppdrag med fast eiendom.
  • Ved særskilt avtale kan forsikringen også dekke skade inntil 2 år etter at virksomheten har opphørt.

 

Vær oppmerksom på

  • Forsikringen gjelder for prosjekter der forsikringstaker kun har prosjektering som arbeidsområde.
  • Samlet forsikringssum pr skade og pr år er maks 150 G, det kan avtales lavere forsikringssum.
  • Ansvar overfor ¨eget¨ konsern eller selskap der sikredes daglige leder, styremedlemmer eller familier har minst 50% eierinteresse er ikke dekket.
  • Ansvar knyttet til prosjekter hvor sikrede er utførende eller har en selvstendig økonomisk interesse er ikke dekket.

Premie er basert på bedriftens omsetning og valgt forsikringssum.

Vilkår Ansvar

Bestill forsikring