shutterstock_1163650855

Bedriftsforsikring

Bygg under oppføring

Når bedrifter bygger for seg selv (firmahytte, kontorbygg, osv.) går ofte verdien av bygget ikke inn i omsetningen. I slike tilfeller må det tegnes forsikring for bygg under oppføring - enkeltprosjekt.

I tilfeller der et bygg under oppføring splittes opp i mange delentrepriser kan det være fornuftig å tegne en felles bygg under oppføringsforsikring for hele bygget. Entreprenøren kan gjøre dette på vegne av byggherren eller byggherren kan ordne slik forsikring selv.

Forsikringssummen beregnes ut fra type bygning og areal.

Hva dekkes?

  • Brann, vann, tyveri/hærverk og andre plutselige og uforutsette skader.
  • Materialer som er levert/losset på forsikringsstedet
  • Nødvendige merutgifter (rivning, rydding, lagring, prisstigning m.m.)
  • Naturskade

Tilvalgforsikring

  • Det må tegnes tilleggsforsikring for eventuelle maskiner, inventar og løsøre
  • Vi anbefaler sterkt at det i tillegg tegnes egen Byggherreansvarsforsikring

Ved ferdigstillelse skal bygg under oppføringsforsikringen avløses av en ordinær huseierforsikring. Forsikringstaker må melde fra så snart bygget er ferdig eller tas i bruk.

Vilkår Bygg og anlegg

Bestill forsikring