shutterstock_1652283352

Bedriftsforsikring

Rettshjelpforsikring

Denne forsikringen dekker utgifter til advokat , domstolsbehandling, sakkyndige og vitner når sikrede er part i en tvist.

Rettshjelpsforsikringen tilbys til totalkunder i Byggmesterforsikring, minste krav om dekning er alminnelig ansvar og bygg/anleggsforsikring. Bedriften må ha positiv egenkapital og overskudd i siste års regnskap.

Hvem gjelder forsikringen for

Rettshjelpsforsikringen gjelder for bedriften som er nevnt i forsikringsbeviset og for den ansatte som er part i tvist vedrørende den forsikrede virksomheten.

Vær oppmerksom på

  • Med tvist menes ett skriftlig krav fremsatt og bestritt, helt eller delvis.
  • Forsikringen dekker ikke rettshjelpsutgifter dersom hendelsen som forårsaket tvisten fant sted før forsikringen ble tegnet.
  • Forsikringen omfatter ikke straffesak, ærekrenkelsessak, inkassosak eller erstatningssak.

Forsikringssum pr år er kr 250.000,- høyere forsikringssum kan avtales spesielt.

Vilkår Rettshjelp

Bestill forsikring