shutterstock_1963506517

Bedriftsforsikring

Personalforsikringer

Personalforsikringer er fellesbetegnelsen på frivillige forsikringer som kan tegnes av bedriften i den hensikt å sikre den ansatte. Felles for alle personalforsikringer er at forsikringsutbetalinger ved skade tilfaller den ansatte som er sikret gjennom avtalen. 

Generelle vilkår

Årlig behandlingsforsikring koster mindre enn en sykefraværsdag – skaff dine medarbeidere behandlingsgaranti!


Fra 01.01.21 er Byggmesterforsikring er agent for Protector på behandlingsforsikring.
Dette er en forsikring som skal sikre kortere ventetid i en eventuell behandlingskø. Den største fordelen med å ha tegnet en egen behandlingsforsikring er muligheten for rask veiledning og behandling, i tillegg til at denne forsikringen også sørger for at det henvises til den mest egnede spesialisten i hvert enkelt tilfelle.
For å sørge for at den forsikrede får den behandling og oppfølging som trengs har de satt bort oppgaven med å følge opp meldte hendelser og bestilling av behandling til Falch helse. Falch helse gjør alle vurderinger i fht bruk av forsikringen og de man har kontakt med når det kommer til bruk av forsikringen.

Det er to programmer man har mulighet til å velge mellom;
Pro Helse og Pro Helse Pluss

Dekningselementer Pro Helse Pro Helse Pluss
     
Helpline (RGS) X X
Behandling hos spesialist X X
Røntken og bildediagnostikk X X
Dagkirurgi X X
Sykehusinnleggelse / operasjon X X
Rehablitering X X
Second opinion X X
Psykologisk førstehjelp X X
Fysikalske behandlinger /år 6 12
Egenandel fysikalsk behandling kr 0,- kr 0,-
Behandling hos psykolog   X
Videolege X X
Egenandel videolege kr 0,- kr 0,-
     
Årspris pr. ansatt kr 3 380,- kr 3 760,

 

Vilkår Behandlingsforsikring ProHelsePluss

Vilkår Behandlingsforsikring ProHelse

IPID Behandlingsforsikring

Du kan melde skade her (velg behandlingsforsikring)

Gruppelivsforsikring er en dødsrisikoforsikring arbeidsgiver kan tegne til fordel for sine arbeidstakere. Dette innebærer at forsikringssummen utbetales som en engangsutbetaling skattefritt til de etterlatte ved dødsfall i forsikringstiden, uansett årsak.

Dødsfallerstatning erstattes med 5-, 10-, 15-, 20-, 25- eller 30G til fylte 50 år. Deretter nedtrappes erstatningen med 5 % hvert år til fylte 60 år.

Fra fylte 60 år utgjør erstatningen 50 % av forsikringssummen.

Vilkår Gruppeliv

IPID Gruppeliv

Forsikringen gjelder ved uførhet som skyldes skader eller sykdom.

Uførekapitalforsikring kan tegnes for forsikringssummene 4, 8, 12, 16, 20 eller 24G.

Erstatningen utbetales som en engangssum.

Vilkår Uførekapital

IPID

Kritisk Sykdomsforsikring er en forsikring som kan gi deg en engangsutbetaling dersom du blir rammet av visse alvorlige sykdommer.

Forsikringen er etablert for å kunne gi deg og din familie økonomisk trygghet.

Kritisk Sykdomsforsikring skal gi deg økonomisk handlefrihet ved alvorlig sykdom slik at du skal kunne bruke kreftene til å bekjempe sykdommen og bli frisk, og ikke bekymre deg for familieøkonomien. Vi anbefaler derfor Kritisk Sykdomsforsikring uavhengig av om du har forsørgeransvar eller ikke.

Kritisk Sykdomsforsikring dekker positivt nevnte alvorlige sykdommer som for eksempel hjerteinfarkt, hjerneslag og kreft. Dette er sykdommer som kan ramme oss alle og erfaring viser at det ofte kan ta litt tid før en som blir rammet klarer å komme tilbake i inntektsgivende arbeid.

Kritisk Sykdomsforsikring kan tegnes av privatpersoner mellom 16 og 60 år som er fast bosatt i Norge og medlem i Norsk Folketrygd. Helseerklæring må fylles ut og sendes oss.

Vilkår kritisk sykdom

IPID

Kollektiv ulykkesforsikring er en forsikring som kan tegnes på nærmere avtalte grupper innen bedriften. For eksempel for ledelsen, snekkere, kontoransatte eller lærlinger.

Forsikringen gir erstatning ved død eller medisinsk invaliditet som følge av ulykke, og man kan velge mellom fritids- eller heltidsdekning.

Forsikringen opphører for de forsikrede når de trer ut av gruppen det er tegnet forsikring for, eller ved første hovedforfall etter de forsikrede fyller 75 år. Ved fylte 70 år er forsikringssummen begrenset til kr 100 000 ved dødsfall og kr 100 000 ved livsvarig invaliditet. 

Ulykkesforsikring for barn (Barneforsikring) opphører ved utgangen av forsikringsåret barnet fyller 20 år.

Premiens størrelse vil avhenge av valgte forsikringssummer, antall personer og hvilke aktiviteter som skal omfattes av forsikringen. Disse opplysningene fremkommer av forsikringsbeviset.

Det er viktig å merke seg at «risikoaktiviteter» ikke omfattes av standardforsikringen. Dekning for enkelte av disse «risikoaktivitetene» kan man eventuelt kjøpe som tilleggsdekning.

Vilkår kollektiv ulykke

IPID

Sykelønnsforsikringen tegnes av bedriften for navngitte ansatte med lønn høyere enn 6G eller for næringsdrivende som ønsker å forsikre tap i inntekt som følge av sykdom. 
Erstatningen utbetales til den forsikrede via arbeidsgiver som foretar skattetrekk.

Sykelønnsforsikring gir erstatning for differansen mellom Folketrygdens ytelse og faktisk lønn når sykdom eller ulykkesskade forårsaker hel - 100 % - arbeidsuførhet.

For delvis arbeidsuførhet betales ikke erstatning. Det betales heller ikke erstatning for dødsfall eller varig invaliditet.

Forsikringen kan tegnes med 16, 30, 45, 60 eller 90 dagers karenstid.

Maksimal erstatning er 365 dager inklusive karenstid. Ved nytegning (dvs. at firmaet ikke tidligere har hatt sykelønnsforsikring) gjelder en innledende karenstid på 30 dager.

Forsikringen opphører ved fylte 70 år.

Denne forsikringen dekker den enkelte ansattes tap i inntekt ved sykdom.

Vilkår Sykelønnsforsikring

IPID

Bestill forsikring