shutterstock_1095777485

Bedriftsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring er lovpålagt i Norge. Den gjelder i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden, og omfatter forsikrede som er ansatt hos forsikringstaker på det tidspunkt skaden eller sykdommen konstateres. Det gjelder spesielle regler for utregning av de ulike erstatningene avhengig av alder, inntekt, forsørgerplikt og grad av medisinsk invaliditet mellom 15 og 100%. 

Yrkesskadeforsikringen kan utvides med Fritidsulykkesforsikring som gjelder i den ansattes fritid og kan også utvides til å dekke menerstatning ved medisinsk invaliditet fra 0-14,9%. 

Ved skade/sykdom som medfører ervervsuførhet eller mén

 • Faktisk inntektstap frem til oppgjørstidspunkt erstattes
 • Tap i fremtidig erverv erstattes (22-30G)
 • Ménerstatning v/ minst 15% medisinsk invaliditet erstattes. Lovpålagt forsikring dekker inntil 4,5G i ménerstatning
 • Merutgifter frem til oppgjørstidspunkt erstattes
 • Fremtidige merutgifter erstattes


Dødsfallserstatning (15G)

 • Erstatning til ektefelle eller samboer
 • Erstatning til barn under 20år
 • Erstatning til andre enn ektefelle, samboer og barn når disse ble forsørget av avdøde
 • Utgifter forbundet med dødsfall, 0,5G

OBS! Forsikringen gjelder ikke i annen fritid!

ENDRING! Fra og med 25.05.2016 er reise mellom hjem og arbeid (første/siste arbeidssted) inkludert i yrkesskadeforsikringen.


Tilgjengelige utvidelser

 • Yrkesskade-/sykdomsforsikringens område for ménerstatning kan utvides til også å gjelde 0–14 % medisinsk invaliditet
 • For totalkunder er det mulig å utvide mén- og dødsfallserstatningen opp til 30G

Premie fastsettes ut fra fareklasse for yrkesgruppe og ønsket forsikringsnivå. 

Vilkår Yrkesskadeforsikring

Vilkår Utvidet mén

IPID Yrkesskadeforsikring

Forsikringen består av

 • annen ulykkesskade enn yrkesskade -altså fritidsulykke
 • utvidelse av annen ulykkesskades område for ménerstatning til også å gjelde 0-14,9% medisinsk invaliditet

Forsikringen gjelder for forsikrede som er ansatt hos forsikringstaker på det tidspunkt skaden konstateres.

Det gjelder spesielle regler for utregning av de ulike erstatningene avhengig av inntekt, alder og grad av medisinsk invaliditet.

Ytelser ved ulykkesskade som medfører ervervsuførhet eller mén

 • faktisk inntektstap frem til oppgjørstidspunkt erstattes
 • tap i fremtidig erverv erstattes (22-30G, hvor G = folketrygdens grunnbeløp)
 • ménerstatning inntil4, 5G
 • merutgifter frem til oppgjørstidspunkt erstattes
 • fremtidige merutgifter erstattes


Dødsfallserstatning (15G)

 • erstatning til ektefelle eller samboer
 • erstatning til barn under 20år
 • utgifter forbundet med dødsfall: 0,5G

Videre er det for totalkunder mulig å utvide mén-/dødsfallserstatning opp til 30G.

Vilkår Fritidsulykke

 

Bestill forsikring