BOFLA

Garanti

Garanti etter Bustadoppføringslova

Garantier etter Bustadoppføringslova oppfyller kravene til garantistillelse slik de fremkommer av loven. Kravene til garantistillelse etter Bustadoppføringslova er absolutte, og kan ikke fravikes ved avtale.

Garantier etter Bustadoppføringslova skal sikre byggherren i tilfelle entreprenører går konkurs. Forbruker har krav på garanti både i byggetid og i garantitiden. Dersom entreprenøren krever et forskudd skal det stilles garanti tilsvarende forskuddet.

Alle entreprenører som utfører arbeid etter Bustadoppføringslova, med kontraktssum på over 2G inkl. mva. er pålagt å stille en økonomisk garanti overfor byggherren. 

Garantien skal sikre at forbruker får rettet eventuelle feil og mangler eller ferdigstilt prosjektet, om entreprenøren går konkurs.

Forbruker har krav på garanti under byggetiden (fra inngåelse av avtale) og under reklamasjonstiden (5 år).

Bustadoppføringslova stiller i dag ingen krav til garanti fra byggherren, men vi anbefaler at dette avtales. En slik garanti kan være en skriftlig bekreftelse fra finansinstitusjon om at byggelån er innvilget, og at finansinstitusjonen har reservert for entreprenøren et beløp tilsvarende vederlaget, pantsettelse av innskuddskonto eller garantierklæring.

Se lovtekst her

Dette er garantier som oppfyller lovkravene under Bustadoppføringslova §47.

I de tilfeller entreprenøren fakturerer forbruker et forskudd, for eksempel ved kontraktsinngåelse, skal han stille garanti for forskuddet.

Når entreprenøren sitter på hjemmelen til grunnen og selger til forbruker før ferdigstillelse må han også stille forskuddsgaranti dersom deler av salgssummen skal kunne disponeres av entreprenøren i byggeperioden.

NB: Normalt krever ikke eiendomsmeglere eller advokater at det stille §47-garanti for innskudd gjort på meglers eller advokats klientkonto, dersom innskuddet ikke skal låses eller disponeres av selger.

Merk at avtaleforhold likevel kan åpne for at innskudd på klientkonto kan overføres til selger/entreprenør men da kun under forutsetning av at det stilles garanti for hele beløpet.

Se lovtekst her

01.01.2019 kom endringen i §2-11 i avhendingslova om at det ved salg av nyoppført bolig eller fritidsbolig innen 6 måneder etter ferdigstillelse skal stilles garanti for reklamasjonstiden i samsvar med bustadsoppføringslova §12.

Garantien skal sikre at forbruker får rettet eventuelle feil og mangler i reklamasjonstiden om selger går konkurs.

Kjøper har krav på en garanti på 5% av salgssummen i reklamasjonstiden på 5 år.

Se lovtekst her