shutterstock_196440938

Privatforsikring

Byggherreansvar

Denne forsikringen dekker den sikredes (byggherrens) rettslige erstatningsansvar som byggherre for det byggeprosjekt som er angitt i forsikringsbeviset.

Hva dekker byggherreansvar:

  • Fysisk skade påført tredjemanns person eller ting, for eksempel naboeiendom
  • Økonomisk tap som følge av slike skader

Forsikringssummen er begrenset til 10 millioner kroner. For tingskader som skyldes gravnings-, pelnings-, sprengnings- (herunder bruk av ekspanderende masse), spuntnings- eller rivningsarbeid er likevel samlet erstatningsplikt begrenset til kr. 2 millioner kroner.

Vi anbefaler byggherrer å vurdere å tegne byggherreansvarsforsikring.
Byggherreansvarsforsikring tilbys til kunder av Byggmesterforsikring AS som driver utbygging i egen regi, for salg eller eget bruk.

Premie er basert på byggets verdi inkludert merverdiavgift, samt forsikringstiden.

Vilkår byggherreansvar

IPID

Bestill forsikring