shutterstock_116449075

Privatforsikring

Barne- og ungdomsforsikring

Mange norske barn er kun dekket på kollektive forsikringer som kun dekker konsekvenser av ulykker, og ikke konsekvensene av sykdom.

Mange norske barn er kun dekket på kollektive forsikringer som kun dekker konsekvenser av ulykker, og ikke konsekvensene av sykdom.  Derfor bør alle barn ha en individuell barne- og ungdomsforsikring i tillegg.

Mange foreldre og foresatte tror at barna deres er godt nok dekket gjennom forsikringer tegnet av barnehagen, skolen eller idrettslaget. Ofte dekker disse forsikringene kun konsekvensen av ulykker og kan være begrenset i tid. For å ha en forsikring for barnet som gjelder hele døgnet, og som omfatter både ulykke og enkelte sykdommer, bør du kjøpe barne- og ungdomsforsikring. Det er langt større fare for at barn blir rammet alvorlig sykdom enn av ulykker. Du kan tegne vår barne- og ungdomsforsikring fra barnet er 3 måneder og opp til barnet fyller 18 år. Forsikringen kan opprettholdes frem til første hovedforfall etter fylte 26 år.

Forsikringen dekker

  • varig medisinsk invaliditet etter sykdom eller ulykke
  • varig ervervsmessig uførhet etter sykdom eller ulykke
  • utvalgte kritiske sykdommer
  • dødsfall
  • utvidet hjelpestønad
  • behandlingsutgifter
  • dagpenger ved sykehusopphold i inntil 1 år
  • ombyggingsomkostninger

Barne- og ungdomsforsikringen tilbys i tre alternativer med forskjellig forsikringssummer.

  1 2 3
Medisinsk invaliditet, sykdom og ulykke 10 G 20 G 25 G
Ervervsuførhet 2 G 6 G 10 G
Utvalgte sykdommer 2 G 4 G 5 G
Utvidet hjelpestønad, maksimalt 5 G 5 G 10 G
Ombygging av bolig 1 G 2 G 2 G
Behandlingsutgifter 1 G 1 G 1 G
Dødsfall 1 G 1 G 1 G
Dagpenger ved sykehusopphold 400,- 600,- 800,-
Pris pr år 1 583,- 2 580,- 3 177,-

 

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring

Bestill forsikring